Правила прийому на базі 9 класів

Правила прийому до державного навчального закладу “Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу”
м. Дніпропетровськ

ДЦПТОТС є державним професійним навчальним закладом, який входить в систему безперервної освіти України, забезпечує реалізацію потреб особистості в здобутті професійної освіти, оволодінні робітничими професіями, кваліфікацією відповідно до її інтересів, здібностей, стану здоров\’я та соціального замовлення суспільства та держави.
У своїй діяльності ДЦПТОТС керується Законом України \”Про освіту\”, Законом України \”Про професійно-технічну освіту\” та іншими нормативно-правовими актами України.
“Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу” несе відповідальність: перед особою, батьками, державою, суспільством за виконання функцій та завдань, які покладені на нього; за життя та здоров\’я учнів, працівників навчального закладу під час навчально-виховного процесу; при порушені їх прав і свобод та інше, що передбачено законодавством України.

Навчально-виховний процес в навчальному закладі будується на принципах педагогіки, спільній діяльності педагогічних працівників та учнів, батьків, трудового колективу підприємства-замовника. До його структури входить: теоретичне та виробниче навчання, фізичне виховання, позаурочна робота з учнями.
Зміст навчально-виховного процесу і термін навчання робітничим професіям визначається навчальними планами, програмами, що розроблені навчальним закладом спільно з підприємством-замовником кадрів на основі типових навчальних планів і програм за вимогами державних стандартів професійної освіти.

У навчальному закладі на базі 9 класів ведеться підготовка за професіями:

Квітникар. Декоратор вітрин
Кухар. Кондитер
Перукар. Манікюрник. Педикюрник
Майстер ресторанного обслуговування

Вступники до Центру подають документи, вказані тут:

Для дітей-сиріт з будинків-інтернатів дитини, дитячих приймальників-розподільників і від населення:

1. Путівка відповідного органу державної виконавчої влади, у віданні якого знаходяться заклад, на підставі рішення державної виконавчої влади за місцем проживання дитини про необхідність направлення її в заклад.
2. Свідоцтво про народження в оригіналі або висновок медичної експертизи, який засвідчує вік дитини при відсутності свідоцтва.
3. Медичні документи про стан здоров\’я (довідка на профпридатність згідно з встановленою формою).
4. Документ про освіту (державного зразка).
5. Особова справа учня встановленої форми.
6. Висновки і рекомендації психолого-медико-педагогічного центру (для визначення професійної придатності).
7. Акт первинного обстеження умов життя дитини.
8. Відомості про батьків або осіб, які їх замінюють:
• опікуни надають копію відповідного рішення виконкому (органу опіки та піклування) про
встановлення опіки чи піклування над дитиною;
• копію свідоцтва про смерть батьків;
• рішення суду про:
• позбавлення батьківських прав;
• відібрання дитини (без позбавлення батьків батьківських прав);
• визнання батьків без вісти відсутніми.
• довідка про стан здоров\’я у зв\’язку з яким батьки не можуть виконувати своїх обов\’язків
• документи, які підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх
дітей.
9. Довідку про наявність і місце проживання братів, сестер та інших близьких родичів.
10.Опис майна, яке залишилося після смерті батьків, відомості про осіб, які відповідають за його збереження.
11.Документи про закріплення житлової площі за неповнолітніми та акт обстеження закріпленої житлової площі за останній місяць.
12.Пенсійна книжка дітей, які одержують пенсію, копії рішення суду про стягнення аліментів (при виплаті їх на дитину батьком або особою, яка його замінює).
13.Реєстр отримання матеріальних цінностей (м\’який інвентар, одяг, взуття, гроші, інше майно) дитиною-сиротою при випуску із навчального закладу згідно з встановленими нормами.

Прийом документів від випускників проводиться з 1 травня по 25 серпня

Для здійснення прийому учнів створюється приймальна комісія, яка:
– проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності.
– умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;
– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих на зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров\’я та професійної придатності вступників;
– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

НАВЧАЛЬНИЙ РІК В ДНЗ “ ДЦПТОТС” РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 3 1 ВЕРЕСНЯ

До навчального закладу приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 року № 1380 (1380-2003-п) “Про ліцензування освітніх послуг” прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію та підготовку (у тому числі первинну професійну) перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.
Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану. світоглядних і політичних переконань. ставлення до релігії. віросповідання, стану здоров\’я, місця проживання та інших обставин.
Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти на рівні з громадянами України.
Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
Прийом до професійно-технічного навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору, за результатами вступних випробувань.
Особи. які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

Зараховуються до державних професійно-технічних навчальних закладів без вступних випробувань:

– особи, яким Законом України \”про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи\” надане таке право;
– випускники старшої середньої загальноосвітньої школи, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
– випускники основної, середньої загальноосвітньої школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профілюючими.

Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань:

– діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
– інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією;
– особи, яким Законом України \”Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи\” (796-12) надане таке право.

Першочергово зараховуюся за інших рівних умов:

– особи, яким Законом України \”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту\” (3551-12) надане таке право;
– діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов\’язків, на місця, забезпечені державним замовленням.
Вступники у цьому випадку подають копію виписки з наказу про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули при виконанні службових обов\’язків.
Первинна професійна освіта громадян здійснюється в навчальному закладі безкоштовно і фінансується з державного бюджету.

Учням, які не закінчили повного курсу навчання, але за результатами поетапної атестації їм встановлено професійну кваліфікацію та особам, які пройшли курсове чи індивідуальне навчання – видається свідоцтво про рівень кваліфікації державного зразка.Учні, слухачі, які з різних причин не завершили повного курсу навчання, але за результатами кваліфікаційної атестації здобули відповідну професійну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск та одержання свідоцтва про рівень професійної кваліфікації. При цьому результати кваліфікаційної атестації розглядаються та затверджуються державною кваліфікаційною комісією.
На прохання учня, слухача, який достроково випускається та бажає поліпшити кінцеві результати кваліфікаційної атестації, за рішенням педагогічної ради та відповідним наказом директора центру державна кваліфікаційна комісія проводить відповідну кваліфікаційну атестацію.
Зарахування до навчального закладу.
Зарахованими в навчальний заклад вважаються абітурієнти, які отримали висновок медичної комісії на професійну придатність та мають задовільні результати вступних випробувань (тестування) на професійну придатність, вступних випробувань (тестування) з предметів: \”Математика\”, \”Хімія\”, \”Ботаніка\”, \”Географія\”, \”Українська мова\”(диктант), “Історія”, “Іноземна мова”.
Вступні випробування проводяться : 25 липня, 15 серпня
Особи, які не розпочали заняття без поважних причин протягом 10 днів від дня початку занять, відраховуються з училища автоматично.
Матеріальне забезпечення учнів навчального закладу визначено у встановленому порядку відповідно з діючим законодавством України.
Первинна професійна освіта надається БЕЗКОШТОВНО.
Учням професійно-технічних навчальних закладів стипендія призначається у мінімальному розмірі – 2 неоподаткованих мінімуми доходів громадян на місяць.
Час навчання в навчальному закладі зараховується до загального трудового стажу, а також до стажу роботи, що надає право на пільги, встановлені до відповідної категорії працівників. Продовжити читання “Правила прийому на базі 9 класів”