НАМ 10 РОКІВ!

Сьогодні нашому навчальному закладу виповнюється 10 років!
10 років разом з учнями та їх батьками ми працюємо на благо нашої країни. 10 років готуємо висококласних робітників сфери обслуговування. 10 років ми виводимо робітничі професії на новий якісний рівень. Тож з ювілеєм усіх нас!

НАМ 10 РОКІВ!

Продовжити читання “НАМ 10 РОКІВ!”

WEB-СЕРВІСИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

WEB-MIX

Віртуальні дошки:
1. EDUCREATIONS – віртуальна дошка, класи, категорії, мультимедіа
2. POPPLET – віртуальна стіна для роботи з мультимедіа об’єктами в групі
3. SCRUMBL – віртуальна дошка зі стікерами для групової роботи
4. TWIDDLA – віртуальна інтерактивна дошка для спільної роботи
5. REALTIME BOARD – російськомовна віртуальна дошка

Офісні сервіси:
1. GOOGLE Документи – онлайн створення текстових файлів, таблиць, презентацій
2. TEXTCOWORKER – сервіс для спільної роботи над документами

Графіка:
1. ANYMAKING – прості інструменти для редагування фото, використання різних фотоефектів
2. AVATAN – різні ефекти для фото, створення фотоколажів
3. BACKGROUND BURNER – сервіс для видалення фону з фотографії
4. BEFUNKY – редагування фото, створення фотоколажів
5. CALENDARUM – зручний, швидкий сервіс для створення візиток, календарів, конвертів
6. CANVA – сервіс для створення постерів, банерів, візиток
7. CLIPPINGMAGIC – видалення фону з фото
8. GLOGSTER – створення мультимедіа постерів (глогів)
9. THINGLINK – створення інтерактивних зображень, плакатів (групова робота)

Презентації, публікації:
1. CALAMEO – російськомовний сервіс електронних публікацій
2. EMAZE – створення презентацій з захоплюючим дизайном та тривимірною анімацією
3. FLIPHTML5 – сервіс інтерактивних електронних публікацій
4. PEAR DECK – додаток для інтерактивних презентацій
5. PREZI – створення «літаючих» презентацій
6. SPARKOL – скрайб-презентації
7. YUMPU – онлайн фліпбук
8. ZYYNE – електронні публікації у форматі html

Візуалізація:
1. PIKTOCHART – створення інфографіки
2. ZOOBURST – анімаційні 3d публікації у вигляді історій, казок

Дидактичні ігри:
1. CLASSTOOLS – багатоінструментальний сервіс для дидактичних ігор
2. JIGSAW PLANET – створення паз злів
3. LEARNINGAPPS – створення інтерактивних навчальних вправ
4. TRIVENTY – колаборативні вікторини
5. РЕБУС1 – генерація ребусів онлайн

Стрічки часу:
1. TIKI-TOKI – створення інтерактивних 3d хронологічних стрічок

Карти:
1. TRIPLINE – створення інтерактивних карт-ілюстрацій для подорожей

Відеосервіси:
1. YOUTUBE – популярний відеохостинг з можливістю редагування відео, додавання інтерактивного контенту

Тести, опитувальники:
1. MASTER TEST – створення тестів, проведення тестування онлайн
2. QUIZLET – простий сервіс для створення тестів онлайн
3. POLLSERVICE – російськомовний сервіс для швидких опитувань
4. RUPOLL – російськомовний сервіс для швидких опитувань

Вебінари:
1. ANYMEETING – система організації вебінарів, відеоконференцій (до 200 учасників)
2. PRUFFME – платформа для вебінарів

Сайти:
1. GOOGLE SITE – створення сайту
2. WIX – створення і супровід flash-сайту

Безкоштовні дистанційні курси:
1. sites.google.com/site/edugservis/home – «Сервіси Google у професійній діяльності викладача»
2. dystosvita.mdl2.com – «Дистанційне навчання інформатики»
3. onlainnavchanna.blogspot.com – студія онлайн навчання для вчителів
4. interactive.ranok.com.ua – інтерактивне навчання для педагогів
5. coursera.org – онлайн платформа масових відкритих онлайн курсів Продовжити читання “WEB-СЕРВІСИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ”

Виховна робота

Виховні завдання педагогічних працівників закладів ПТО визначаються, виходячи з положень Декларації про державний суверенітет України, Закону «Про освіту» та Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»). Метою освіти, як зазначено в Законі, є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими працівниками, спеціалістами.
Державною національною програмою «Освіта» визначено головну мету національного виховання: набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних відносин, формування в молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.
В основу національного виховання, що є органічним компонентом освіти і охоплює всі складові системи освіти, мають бути покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім\’ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь.

Визначаючи зміст і форми організації виховної діяльності у професійних закладах різного типу, потрібно враховувати пріоритетні напрями:
– формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;
– забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;
– формування мовної культури, оволодіння українською мовою;
– прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;
– виховання духовної культури особистості; створення умов для вільного вибору нею своєї світоглядної позиції;
– утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності;
– формування творчої, працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;
– забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їх здоров’я;
– виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
– формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;
– забезпечення високої художньо-естетичної освіченості і вихованості особистості;
– формування екологічної культури людини, гармонії її стосунків з природою;
– розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх самореалізації;
– формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовка їх до життя в умовах ринкових відносин.

До основних шляхів реформування виховання Державною національною програмою «Освіта» віднесено:
– реформування змісту виховання, наповнення його культурно-історичними надбаннями українського народу;
– впровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання, які б відповідали потребам розвитку особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовно-емоційних, розумових і фізичних здібностей;
– розроблення теоретико-методологічних аспектів національної системи виховання з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду;
– об\’єднання зусиль державних і громадських інституцій у вихованні молоді, сприяння діяльності дитячих та юнацьких організацій;
– розвиток різноманітних дитячих і молодіжних об’єднань за інтересами, позашкільних освітньо-виховних закладів (будинків школярів, станцій юних техніків, натуралістів, мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, музичних і художніх студій, малих академій народних мистецтв тощо);
– організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічної підготовки батьків;
– активний обмін надбаннями духовної культури між усіма народами, які населяють Україну, а також з українською діаспорою;
– широке використання в навчально-виховному процесі високохудожніх творів літератури та мистецтва;
– докорінні зміни в підготовці і перепідготовці педагогічних кадрів для національного виховання.

Навчально-виховний процес у ПТНЗ має забезпечувати умови для повнішого задоволення національно-культурних потреб особистості. Навчання учнів у ПТНЗ є важливим фактором оволодіння культурно-історичними і національно-культурними традиціями, збагачення їх загальнолюдським змістом. Продовжити читання “Виховна робота”

Науково-методична робота

Головна умова діяльності ПТНЗ – підготовка конкурентоспроможних на ринку праці висококваліфікованих робітничих кадрів – досягається шляхом професійної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ.
Підвищення фахової майстерності педагогів ПТНЗ та установ ПТО, їх професійної компетентності відбувається шляхом налагодження і подальшого удосконалення науково-методичної роботи у ПТНЗ та установ ПТО.

Система науково-методичної роботи навчального закладу покликана:
– розвивати та оновлювати зміст навчання;
– задовольняти інтереси педагогічного колективу у постійному підвищенні фахового рівня;
– удосконалювати навчально-виховний процес;
– впроваджувати інноваційні педагогічні та виробничі технології у навчальний процес.

Основними принципами організації методичної роботи у ПТНЗ є:
· демократизація та гуманізація навчального процесу;
· цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей ПТНЗ та напрямків його діяльності;
· організація роботи з педагогічними кадрами на основі потреб та реального рівня професійної компетентності;
· системність та систематичність;
· науковість;
· оперативність та мобільність;
· прогностичність та випереджувальний характер;
· оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
· пріоритет знань та моральних цінностей. Продовжити читання “Науково-методична робота”

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА НА УРОКАХ

Соціальні медіа є невід’ємною частиною сучасного суспільства. Наші діти практично постійно заходять в «Instagram», «Facebook», «Twitter» і на багато інших сайтів, про які ми знаємо трохи менше. Якщо ви хочете привнести у процес навчання «цілий світ», розгляньте можливість інтеграції ваших уроків і соціальних медіа. Продовжити читання “ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА НА УРОКАХ”